Politica de confidentialitate

[vc_row][vc_column][vc_column_text]I. Informații generale
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările
principale ale Good Nutrition Consulting, cu sediul în Buzau, Str. Alexandru Golescu nr. 4, jud.
Mures, Romania, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu
caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.alexandra-alexandru.ro. („Site-ul”)
II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, GOOD NUTRITION CONSULTING SRL va prelucra datele
dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail,
adresa de facturare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu
comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul GOOD NUTRITION
CONSULTING SRL, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în
contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului
sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.
Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe Site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau
Google, GOOD NUTRITION CONSULTING SRL va prelucra următoarele date publice de profil
afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.
II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, GOOD NUTRITION CONSULTING SRL va prelucra datele
dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-
ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în
măsura în care ne contactați în acest fel.
III. Scopurile și temeiurile prelucrării
III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, GOOD NUTRITION CONSULTING SRL prelucrează datele
dumneavoastră cu caracter personal astfel:
• pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă GOOD NUTRITION CONSULTING
SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în
materie fiscală, precum și în materie de arhivare.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor
obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării
datelor poate avea drept consecință imposibilitatea GOOD NUTRITION CONSULTING SRL de a
respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin
intermediul Site-ului.
• pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor
de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi
serviciile oferite de GOOD NUTRITION CONSULTING SRL, prin intermediul Site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul
dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței
corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea
Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări

comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări
comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării
consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări
negative pentru dumneavoastră.
• în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului,
realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri
experienței oferite pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al
GOOD NUTRITION CONSULTING SRL de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru
acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, GOOD NUTRITION CONSULTING SRL prelucrează
datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
• pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor
de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi
serviciile oferite de GOOD NUTRITION CONSULTING SRL, prin intermediul Site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul
dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și
bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site.
Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de
la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării
consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări
negative pentru dumneavoastră.
• pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii
experiența dumneavoastră oferită pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al
GOOD NUTRITION CONSULTING SRL de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și
pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea
diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru
acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele
Ca principiu, GOOD NUTRITION CONSULTING SRL va prelucra datele dumneavoastră cu
caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai
sus.
În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a
raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina GOOD
NUTRITION CONSULTING SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile

pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului
financiar în cursul căruia au fost întocmite).
În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, prin
apăsarea butonul Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu, GOOD NUTRITION
CONSULTING SRL va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona
de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile
oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu
vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că
ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter
personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă
doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.. În cazul în
care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de
ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei
comenzi active.
Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, GOOD
NUTRITION CONSULTING SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter
personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de GOOD NUTRITION
CONSULTING SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de
retragerea acestuia.
V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, GOOD NUTRITION CONSULTING SRL poate
dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care
sprijină GOOD NUTRITION CONSULTING SRL în desfășurarea activității prin intermediul Site-
ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice
centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
• pentru administrarea Site-ului;
• în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte
facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii
promoționale organizate de către GOOD NUTRITION CONSULTING SRL prin
intermediul Site-ului;
• pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin
intermediul lui;
• pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de
utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea
utilizatorilor;
• pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele
prevăzute de lege;
• atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
VI. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate către GOOD NUTRITION CONSULTING SRL pot fi
transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.
VII. Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate
de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

• dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare
efectuate de către GOOD NUTRITION CONSULTING SRL, conform celor descrise în
prezentul document;
• dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea GOOD
NUTRITION CONSULTING SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal,
precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt
prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de
destinatari ai datelor, etc;
• dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de
către GOOD NUTRITION CONSULTING SRL a datelor cu caracter personal inexacte/
nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi
comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în
care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
• dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in
care se aplică unul dintre următoarele motive:
o acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost
colectate sau prelucrate;
o în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic
pentru prelucrare;
o în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime
care să prevaleze;
o în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
o în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei
obligații legale;
o datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale
societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub
incidenta căruia se află operatorul.

• Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, GOOD NUTRITION
CONSULTING SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal)
și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
• dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
o persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea
corectitudinii datelor;
o prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter
personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
o operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui
drept în instanță; sau
o persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

• dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către GOOD NUTRITION CONSULTING
SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
• dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin
transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
o în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al GOOD NUTRITION CONSULTING SRL sau în temeiul interesului public, cu
excepția cazurilor în care GOOD NUTRITION CONSULTING SRL poate
demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care
prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
o în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
• dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
Acest site utilizeaza cookie-uri. Folosim cookie-uri pentru a personaliza continutul si
anunturile, pentru a oferi functii de retele sociale si pentru a analiza traficul. Cookie-urile
necesare ajută la a face un site utilizabil prin activarea funcţiilor de bază, precum navigarea în pagină şi accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate funcţiona corespunzător fără aceste cookie-uri.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Descopera cum sa te autoeduci si cum sa incepi sa ai o relatie corecta cu mancarea.

>